Diari digital del Vallès Oriental i Occidental

Temps ara
Weather Icon
( - )

8.000€ per a reformar el Castell de Sentmenat

30 Novembre 2016 Redacció:La subvenció és atorgada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels Ajuts per a l'Execució d'Obres de Restauració i Conservació d'Immobles de Notable Valor Cultural durant els anys 2016 i 2017

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del passat 23 de novembre va aprovar, per unanimitat, acceptar l'import de 8.000€, atorgats per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, per a l'actuació "Consolidació estructural del Castell de Sentmenat"

L'import respon a la concessió a l'Ajuntament de Sentmenat, en el marc dels Ajuts per a l'Execució d'Obres de Restauració i Conservació d'Immobles de Notable Valor Cultural durant els anys 2016 i 2017. L'import concedit es farà efectiu en dues vegades, en 5.120€ per aquest any, i la resta, 2.880€, l'any vinent, per a subvencionar part del pressupost total de 17.853,07€, que costen les obres. A nivell d'espais interiors, l'àmbit d'actuació comprèn intervencions puntuals en la totalitat de la planta baixa excepte el tram final de la galeria de la volta i, en planta primera, en el cos nord-est, el cos de les sales barroques, el cos del s. XIV ("Tinellet") i el cos de la cuina. A nivell d'espais exteriors, l'àmbit d'actuació comprèn el recinte de l'esplanada a sud-oest que es delimita i els cossos d'edificacions annexes a sud de l'edificació principal. 

El detall de les intervencions necessàries per tal de garantir la delimitació i les condicions mínimes d'accessibilitat i seguretat delsespais interiors són: Proteccions provisionals d'espais interiors; col'locació de baranes interiors per a protecció de les finestres dins l'àmbit d'actuació en planta primera; col'locació de porta provisional interior, amb cadenat, per impedir l'accés a la sala de la volta en planta primera; nou sistema de tancament per l'accés lateral a la galeria de la volta en planta; tancament amb cadenat de la porta d'accés en planta baixa des del pati interior al tram no visitable de la galeria de la volta, i arranjament de les peces de paviment després en planta baixa de la galeria de la volta. 

Pel que fa a les actuacions en els espais exteriors, de millora i protecció dels accessos, passen per la reparació i regularització del paviment de pedra del pas del pont d'accés exterior; pavimentació amb sauló de la plaça exterior a la façana principal del castell; reparació i recrescuda d'ampits de mamposteria; reparació del tancament de la reixa d'entrada; delimitació del límit est de l'espai exterior utilitzable mitjançant tancament provisional amb fàbrica de maó i porta metàl•lica amb cadenat; enderroc i recollida d'elements d'estructures metàl•liques i de fusta amb risc de caiguda dels cossos annexes exteriors. A més, contempla tasques de manteniment en la revisió de tots el apuntalaments existents, la reparació puntual de teules de cobertes i canals, i la reparació de la coberta provisional existent de planxa metàl•lica ondulada, mitjançant la fixació de planxes desplaçades i reemplaçament de parts mancants. 

La durada estimada per a dur a terme les intervencions necessàries és de 6 mesos, desglossats d'aquesta manera: Un període de 2 mesos per a la redacció de la documentació tècnica necessària; tramitació d'autoritzacions, permisos i llicències, 2 mesos més i un període últim de 2 mesos per a l'execució de les obres.

Antecedents de les obres actuals de consolidació estructural

Previ a la redacció, el setembre passat, de l'actual Avantprojecte de "Consolidació estructural del Castell de Sentmenat", objecte de la subvenció atorgada, les primeres actuacions d'adequació es van executar el juny del 2010.

Aquestes es van realitzar en dues fases consecutives: en la primera, es van dur a terme el conjunt d’actuacions en l’estrat de terreny sobre el qual s’assenta l’edificació, i l'inici dels treballs d’actuació sobre les façanes i protecció d’elements singulars; en la segona fase es van realitzar, per una banda, el conjunt d’actuacions de prospecció i estudi arqueològic en l’àmbit de planta baixa i, per altra, la resta d’actuacions sobre les façanes i els treballs de consolidació estructural sobre la resta d’estructures muràries, forjats i estructures de coberta del conjunt del castell. 

L’objectiu de les actuacions descrites era la recuperació de les volumetries del castell, la seva estabilització estructural i la protecció dels espais i les estructures amb la pluja i l’entrada d’aus. El Castell va quedar tancat provisionalment a l’espera de futures fases d’intervenció que definissin un ús i les pertinents intervencions d’adequació per a parts o per a la totalitat de l’edificació. 

Posteriorment, l'agost del 2012 es va presentar el Projecte Bàsic i d’Execució per a l’adequació d’espais en planta baixa i primera en el Castell de Sentmenat. El projecte tenia per objectiu millorar les prestacions de seguretat i accessibilitat dels espais dins l’àmbit d’actuació, adequant-los per a visites puntuals. A la resta de dependències i espais exteriors no s’hi va intervenir i hi existien zones de risc greu per a la integritat de les persones. 

La primera fase de les obres d’adequació d’espais va acabar al febrer del 2013, tenint un abast 
parcial i mantenint el conjunt del Castell de Sentmenat en fase d’obra. No es van realitzar la resta de fases de les obres d’adequació d’espais i el castell havia de seguir tancat a l’espera de la definició d’usos i la seva adequació a aquests. 

Al febrer del 2016 els tècnics responsables de les anteriors fases d'obra, a petició de l'equip de govern de l'Ajuntament, realitzen una visita al castell i informen d'importants anomalies observades referents a l'ús, seguretat, salubritat i manteniment, provocades per les activitats realitzades i per la manca de manteniment. Davant les conclusions de l'informe i els riscos existents, l'equip de govern decideix tancar i prohibir l'accés al recinte del castell. 

Recordar que el Castell de Sentmenat va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), segons Decret del 22/04/1949, publicat al BOE amb data 05/05/1949. 

PuntVallès: Diari Digital Comarcal del Vallès - Notícies d'última hora del Vallès Oriental i Occidental


Etiquetes relacionades:


Els reportatges més vistos


Rep les notícies d'última hora

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Tant els nostres socis comercials com nosaltres fem servir cookies a la nostra web per personalitzar contingut i publicitat, proporcionar funcionalitats a les xarxes socials i analitzar el nostre trànsit. Fent clic, accepteu l'ús d'aquesta tecnologia a la nostra web.

Guia comercial del Vallès